خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد

خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد غزل شماره ۱۰۸

خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد
ساحت کون و مکان عرصه میدان تو باد

زلف خاتون ظفر شیفته پرچم توست
دیده فتح ابد عاشق جولان تو باد

ای که انشاء عطارد صفت شوکت توست
عقل کل چاکر طغراکش دیوان تو باد

طیره جلوه طوبی قد چون سرو تو شد
غیرت خلد برین ساحت بستان تو باد

نه به تنها حیوانات و نباتات و جماد
هر چه در عالم امر است به فرمان تو باد

وزن این شعر، «فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن» در بحر «رمل مثمن مخبون محذوف» می باشد.

غزل شماره ۱۰۷ - حسن تو همیشه در فزون باد
غزل شماره ۱۰۹ - دیر است که دلدار پیامی نفرستاد

پشتیبانی و تبلیغ
آب و هوا
دسترسی سریع
انتشار و اشتراک