دست از طلب ندارم تا کام من برآید

دست از طلب ندارم تا کام من برآید غزل شماره ۲۳۳

دست از طلب ندارم تا کام من برآید
یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآید

بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر
کز آتش درونم دود از کفن برآید

بنمای رخ که خلقی واله شوند و حیران
بگشای لب که فریاد از مرد و زن برآید

جان بر لب است و حسرت در دل که از لبانش
نگرفته هیچ کامی جان از بدن برآید

از حسرت دهانش آمد به تنگ جانم
خود کام تنگدستان کی زان دهن برآید

گویند ذکر خیرش در خیل عشقبازان
هر جا که نام حافظ در انجمن برآید

وزن این شعر، «مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن» در بحر «مضارع مثمن اخرب» می باشد.

غزل شماره ۲۳۲ - بر سر آنم که گر ز دست برآید
غزل شماره ۲۳۴ - چو آفتاب می از مشرق پیاله برآید

پشتیبانی و تبلیغ
آب و هوا
دسترسی سریع
انتشار و اشتراک