درآ که در دل خسته توان درآید باز

درآ که در دل خسته توان درآید باز غزل شماره ۲۶۱

درآ که در دل خسته توان درآید باز
بیا که در تن مرده روان درآید باز

بیا که فرقت تو چشم من چنان در بست
که فتح باب وصالت مگر گشاید باز

غمی که چون سپه زنگ ملک دل بگرفت
ز خیل شادی روم رخت زداید باز

به پیش آینه دل هر آن چه می‌دارم
بجز خیال جمالت نمی‌نماید باز

بدان مثل که شب آبستن است روز از تو
ستاره می‌شمرم تا که شب چه زاید باز

بیا که بلبل مطبوع خاطر حافظ
به بوی گلبن وصل تو می‌سراید باز

وزن این شعر، «مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن» در بحر «مجتث مثمن مخبون محذوف» می باشد.

غزل شماره ۲۶۰ - ای سرو ناز حسن که خوش می‌روی به ناز
غزل شماره ۲۶۲ - حال خونین دلان که گوید باز

پشتیبانی و تبلیغ
آب و هوا
دسترسی سریع
انتشار و اشتراک