حال خونین دلان که گوید باز

حال خونین دلان که گوید باز غزل شماره ۲۶۲

حال خونین دلان که گوید باز
وز فلک خون خم که جوید باز

شرمش از چشم می پرستان باد
نرگس مست اگر بروید باز

جز فلاطون خم نشین شراب
سر حکمت به ما که گوید باز

هر که چون لاله کاسه گردان شد
زین جفا رخ به خون بشوید باز

نگشاید دلم چو غنچه اگر
ساغری از لبش نبوید باز

بس که در پرده چنگ گفت سخن
ببرش موی تا نموید باز

گرد بیت الحرام خم حافظ
گر نمیرد به سر بپوید باز

وزن این شعر، «فعلاتن مفاعلن فعلن» در بحر «خفیف مسدس مخبون» می باشد.

غزل شماره ۲۶۱ - درآ که در دل خسته توان درآید باز
غزل شماره ۲۶۳ - بیا و کشتی ما در شط شراب انداز

پشتیبانی و تبلیغ
آب و هوا
دسترسی سریع
انتشار و اشتراک