دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن

دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن غزل شماره ۳۹۲

دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن
در کوی او گدایی بر خسروی گزیدن

از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن
از دوستان جانی مشکل توان بریدن

خواهم شدن به بستان چون غنچه با دل تنگ
وان جا به نیک نامی پیراهنی دریدن

گه چون نسیم با گل راز نهفته گفتن
گه سر عشقبازی از بلبلان شنیدن

بوسیدن لب یار اول ز دست مگذار
کآخر ملول گردی از دست و لب گزیدن

فرصت شمار صحبت کز این دوراهه منزل
چون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن

گویی برفت حافظ از یاد شاه یحیی
یا رب به یادش آور درویش پروریدن

وزن این شعر، «مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن» در بحر «مضارع مثمن اخرب» می باشد.

غزل شماره ۳۹۱ - خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن
غزل شماره ۳۹۳ - منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن

پشتیبانی و تبلیغ
آب و هوا
دسترسی سریع
انتشار و اشتراک