مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی

مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی غزل شماره ۴۳۲

مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی
پر کن قدح که بی می مجلس ندارد آبی

وصف رخ چو ماهش در پرده راست ناید
مطرب بزن نوایی ساقی بده شرابی

شد حلقه قامت من تا بعد از این رقیبت
زین در دگر نراند ما را به هیچ بابی

در انتظار رویت ما و امیدواری
در عشوه وصالت ما و خیال و خوابی

مخمور آن دو چشمم آیا کجاست جامی
بیمار آن دو لعلم آخر کم از جوابی

حافظ چه می‌نهی دل تو در خیال خوبان
کی تشنه سیر گردد از لمعه سرابی

وزن این شعر، «مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن» در بحر «مضارع مثمن اخرب» می باشد.

غزل شماره ۴۳۱ - لبش می‌بوسم و در می‌کشم می
غزل شماره ۴۳۳ - ای که بر ماه از خط مشکین نقاب انداختی

پشتیبانی و تبلیغ
آب و هوا
دسترسی سریع
انتشار و اشتراک