گفتند خلایق که تویی یوسف ثانی

گفتند خلایق که تویی یوسف ثانی غزل شماره ۴۷۵

گفتند خلایق که تویی یوسف ثانی
چون نیک بدیدم به حقیقت به از آنی

شیرینتر از آنی به شکرخنده که گویم
ای خسرو خوبان که تو شیرین زمانی

تشبیه دهانت نتوان کرد به غنچه
هرگز نبود غنچه بدین تنگ دهانی

صد بار بگفتی که دهم زان دهنت کام
چون سوسن آزاده چرا جمله زبانی

گویی بدهم کامت و جانت بستانم
ترسم ندهی کامم و جانم بستانی

چشم تو خدنگ از سپر جان گذراند
بیمار که دیده‌ست بدین سخت کمانی

چون اشک بیندازیش از دیده مردم
آن را که دمی از نظر خویش برانی

وزن این شعر، «مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن» در بحر «هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف» می باشد.

غزل شماره ۴۷۴ - هواخواه توام جانا و می‌دانم که می‌دانی
غزل شماره ۴۷۶ - نسیم صبح سعادت بدان نشان که تو دانی

پشتیبانی و تبلیغ
آب و هوا
دسترسی سریع
انتشار و اشتراک