ای که از سرو روان قد تو چالاکترست

ای که از سرو روان قد تو چالاکترست غزل ۷۰

ای که از سرو روان قد تو چالاکترست
دل به روی تو ز روی تو طربناکترست

دگر از حربه خون خوار اجل نندیشم
که نه از غمزه خون ریز تو ناباکترست

چست بودست مرا کسوت معنی همه وقت
باز بر قامت زیبای تو چالاکترست

نظر پاک مرا دشمن اگر طعنه زند
دامن دوست بحمدالله از آن پاکترست

تا گل روی تو در باغ لطافت بشکفت
پرده صبر من از دامن گل چاکترست

پای بر دیده سعدی نه اگر بخرامی
که به صد منزلت از خاک درت خاکترست

وزن این شعر، «فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن» در بحر «رمل مثمن مخبون محذوف» می باشد.

غزل ۶۹ - عشرت خوشست و بر طرف جوی خوشترست
غزل ۷۱ - دلی که عاشق و صابر بود مگر سنگست

پشتیبانی و تبلیغ
آب و هوا
دسترسی سریع
انتشار و اشتراک