پیش رویت قمر نمی‌تابد

پیش رویت قمر نمی‌تابد غزل ۱۵۷

پیش رویت قمر نمی‌تابد
خور ز حکم تو سر نمی‌تابد

آتش اندر درون شب بنشست
که تنورم مگر نمی‌تابد

بار عشقت کجا کشد دل من
که قضا و قدر نمی‌تابد

ناوک غمزه بر دل سعدی
مزن ای جان چو بر نمی‌تابد

وزن این شعر، «فعلاتن مفاعلن فعلن» در بحر «خفیف مسدس مخبون» می باشد.

غزل ۱۵۶ - فرهاد را چو بر رخ شیرین نظر فتاد
غزل ۱۵۸ - مویت رها مکن که چنین بر هم اوفتد

پشتیبانی و تبلیغ
آب و هوا
دسترسی سریع
انتشار و اشتراک