کدام چاره سگالم که با تو درگیرد

کدام چاره سگالم که با تو درگیرد غزل ۱۸۳

کدام چاره سگالم که با تو درگیرد
کجا روم که دل من دل از تو برگیرد

ز چشم خلق فتادم هنوز و ممکن نیست
که چشم شوخ من از عاشقی حذر گیرد

دل ضعیف مرا نیست زور بازوی آن
که پیش تیر غمت صابری سپر گیرد

چو تلخ عیشی من بشنوی به خنده درآی
که گر به خنده درآیی جهان شکر گیرد

به خسته برگذری صحتش فرازآید
به مرده درنگری زندگی ز سر گیرد

ز سوزناکی گفتار من قلم بگریست
که در نی آتش سوزنده زودتر گیرد

دو چشم مست تو شهری به غمزه‌ای ببرند
کرشمه تو جهانی به یک نظر گیرد

گر از جفای تو در کنج خانه بنشینم
خیالت از در و بامم به عنف درگیرد

مکن که روز جمالت سر آید ار سعدی
شبی به دست دعا دامن سحر گیرد

وزن این شعر، «مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن» در بحر «مجتث مثمن مخبون محذوف» می باشد.

غزل ۱۸۲ - زنده شود هر که پیش دوست بمیرد
غزل ۱۸۴ - دلم دل از هوس یار بر نمی‌گیرد

پشتیبانی و تبلیغ
آب و هوا
دسترسی سریع
انتشار و اشتراک