پروانه نمی‌شکیبد از دور

پروانه نمی‌شکیبد از دور غزل ۳۰۳

پروانه نمی‌شکیبد از دور
ور قصد کند بسوزدش نور

هر کس به تعلقی گرفتار
صاحب نظران به عشق منظور

آن روز که روز حشر باشد
دیوان حساب و عرض منشور

ما زنده به ذکر دوست باشیم
دیگر حیوان به نفخه صور

یا رب که تو در بهشت باشی
تا کس نکند نگاه در حور

ما مست شراب ناب عشقیم
نه تشنه سلسبیل و کافور

بیم است شرار آه مشتاق
کآتش بزند حجاب مستور

من دانم و دردمند بیدار
آهنگ شب دراز دیجور

آخر ز هلاک ما چه خیزد
سیمرغ چه می‌کند به عصفور

نزدیک نمی‌شوی به صورت
وز دیده دل نمی‌شوی دور

از پیش تو راه رفتنم نیست
گردن به کمند به که مهجور

سعدی چو مرادت انگبینست
واجب بود احتمال زنبور

وزن این شعر، «مفعول مفاعلن فعولن» در بحر «هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف» می باشد.

غزل ۳۰۲ - به فلک می‌رسد از روی چو خورشید تو نور
غزل ۳۰۴ - آن کیست که می‌رود به نخجیر

پشتیبانی و تبلیغ
آب و هوا
دسترسی سریع
انتشار و اشتراک