متقلب درون جامه ناز

متقلب درون جامه ناز غزل ۳۱۱

متقلب درون جامه ناز
چه خبر دارد از شبان دراز

عاقل انجام عشق می‌بیند
تا هم اول نمی‌کند آغاز

جهد کردم که دل به کس ندهم
چه توان کرد با دو دیده باز

زینهار از بلای تیر نظر
که چو رفت از کمان نیاید باز

مگر از شوخی تذروان بود
که فرودوختند دیده باز

محتسب در قفای رندانست
غافل از صوفیان شاهدباز

پارسایی که خمر عشق چشید
خانه گو با معاشران پرداز

هر که را با گل آشنایی بود
گو برو با جفای خار بساز

سپرت می‌بباید افکندن
ای که دل می‌دهی به تیرانداز

هر چه بینی ز دوستان کرمست
گر اهانت کنند و گر اعزاز

دست مجنون و دامن لیلی
روی محمود و خاک پای ایاز
دست مجنون و دامن لیلی

هیچ بلبل نداند این دستان
هیچ مطرب ندارد این آواز

هر متاعی ز معدنی خیزد
شکر از مصر و سعدی از شیراز

وزن این شعر، «فعلاتن مفاعلن فعلن» در بحر «خفیف مسدس مخبون» می باشد.

غزل ۳۱۰ - ای به خلق از جهانیان ممتاز
غزل ۳۱۲ - بزرگ دولت آن کز درش تو آیی باز

پشتیبانی و تبلیغ
آب و هوا
دسترسی سریع
انتشار و اشتراک