ساقی بده آن شراب گلرنگ

ساقی بده آن شراب گلرنگ غزل ۳۴۴

ساقی بده آن شراب گلرنگ
مطرب بزن آن نوای بر چنگ

کز زهد ندیده‌ام فتوحی
تا کی زنم آبگینه بر سنگ

خون شد دل من ندیده کامی
الا که برفت نام با ننگ

عشق آمد و عقل همچو بادی
رفت از بر من هزار فرسنگ

ای زاهد خرقه پوش تا کی
با عاشق خسته دل کنی جنگ

گرد دو جهان بگشته عاشق
زاهد بنگر نشسته دلتنگ

من خرقه فکنده‌ام ز عشقت
باشد که به وصل تو زنم چنگ

سعدی همه روز عشق می‌باز
تا در دو جهان شوی به یک رنگ

وزن این شعر، «مفعول مفاعلن فعولن» در بحر «هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف» می باشد.

غزل ۳۴۳ - نخواند بر گل رویت چه جای بلبل باغ
غزل ۳۴۵ - گرم بازآمدی محبوب سیم اندام سنگین دل

پشتیبانی و تبلیغ
آب و هوا
دسترسی سریع
انتشار و اشتراک