ای مرهم ریش و مونس جانم

ای مرهم ریش و مونس جانم غزل ۴۱۵

ای مرهم ریش و مونس جانم
چندین به مفارقت مرنجانم

ای راحت اندرون مجروحم
جمعیت خاطر پریشانم

گویند بدار دستش از دامن
تا دست بدارد از گریبانم

آن کس که مرا به باغ می‌خواند
بی روی تو می‌برد به زندانم

وین طرفه که ره نمی‌برم پیشت
وز پیش تو ره به در نمی‌دانم

یک روز به بندگی قبولم کن
روز دگرم ببین که سلطانم

ای گلبن بوستان روحانی
مشغول بکردی از گلستانم

زان روز که سرو قامتت دیدم
از یاد برفت سرو بستانم

آن در دورسته در حدیث آمد
وز دیده بیوفتاد مرجانم

گویند صبور باش از او سعدی
بارش بکشم که صبر نتوانم

ای کاش که جان در آستین بودی
تا بر سر مونس دل افشانم

وزن این شعر، «مفعول مفاعلن مفاعیلن» در بحر «هزج مسدس اخرب مقبوض» می باشد.

غزل ۴۱۴ - اگر دستم رسد روزی که انصاف از تو بستانم
غزل ۴۱۶ - بس که در منظر تو حیرانم

پشتیبانی و تبلیغ
آب و هوا
دسترسی سریع
انتشار و اشتراک