تو خون خلق بریزی و روی درتابی

تو خون خلق بریزی و روی درتابی غزل ۵۱۸

تو خون خلق بریزی و روی درتابی
ندانمت چه مکافات این گنه یابی

تصد عنی فی الجور و النوی لکن
الیک قلبی یا غایه المنی صاب

چو عندلیب چه فریادها که می‌دارم
تو از غرور جوانی همیشه در خوابی

الی العداه وصلتم و تصحبونهم
و فی ودادکم قد هجرت احبابی

نه هر که صاحب حسنست جور پیشه کند
تو را چه شد که خود اندر کمین اصحابی

احبتی امرونی بترک ذکراه
لقد اطعت ولکن حبه آبی

غمت چگونه بپوشم که دیده بر رویت
همی گواهی بر من دهد به کذابی

مرا تو بر سر آتش نشانده‌ای عجب آنک
منم در آتش و از حال من تو درتابی

من از تو سیر نگردم که صاحب استسقا
نه ممکنست که هرگز رسد به سیرابی

وزن این شعر، «مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن» در بحر «مجتث مثمن مخبون محذوف» می باشد.

غزل ۵۱۷ - ای حسن خط از دفتر اخلاق تو بابی
غزل ۵۱۹ - سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی

پشتیبانی و تبلیغ
آب و هوا
دسترسی سریع
انتشار و اشتراک