اگر گلاله مشکین ز رخ براندازی

اگر گلاله مشکین ز رخ براندازی غزل ۵۷۶

اگر گلاله مشکین ز رخ براندازی
کنند در قدمت عاشقان سراندازی

اگر به رقص درآیی تو سرو سیم اندام
نظاره کن که چه مستی کنند و جانبازی

تو با چنین قد و بالا و صورت زیبا
به سرو و لاله و شمشاد و گل نپردازی

کدام باغ چو رخسار تو گلی دارد
کدام سرو کند با قدت سرافرازی

به حسن خال و بناگوش اگر نگاه کنی
نظر تو با قد و بالای خود نیندازی

غلام باد صبایم غلام باد صبا
که با کلاله جعدت همی‌کند بازی

بگوی مطرب یاران بیار زمزمه‌ای
بنال بلبل مستان که بس خوش آوازی

که گفته‌ست که صد دل به غمزه‌ای ببری
هزار صید به یک تاختن بیندازی

ز لطف لفظ شکربار گفته سعدی
شدم غلام همه شاعران شیرازی

وزن این شعر، «مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن» در بحر «مجتث مثمن مخبون محذوف» می باشد.

غزل ۵۷۵ - هر سلطنت که خواهی می‌کن که دلپذیری
غزل ۵۷۷ - امیدوارم اگر صد رهم بیندازی

پشتیبانی و تبلیغ
آب و هوا
دسترسی سریع
انتشار و اشتراک