مرحبا ای نسیم عنبربوی

مرحبا ای نسیم عنبربوی غزل ۶۳۰

مرحبا ای نسیم عنبربوی
خبری زان به خشم رفته بگوی

دلبر سست مهر سخت کمان
صاحب دوست روی دشمن خوی

گو دگر گر هلاک من خواهی
بی گناهم بکش بهانه مجوی

تشنه ترسم که منقطع گردد
ور نه بازآید آب رفته به جوی

صبر دیدیم در مقابل شوق
آتش و پنبه بود و سنگ و سبوی

هر که با دوستی سری دارد
گو دو دست از مراد خویش بشوی

تا گرفتار خم چوگانی
احتمالت ضرورتست چو گوی

پادشاهان و گنج و خیل و حشم
عارفان و سماع و هایاهوی

سعدیا شور عشق می‌گوید
سخنانت نه طبع شیرین گوی

هر کسی را نباشد این گفتار
عود ناسوخته ندارد بوی

وزن این شعر، «فعلاتن مفاعلن فعلن» در بحر «خفیف مسدس مخبون» می باشد.

غزل ۶۲۹ - گلست آن یاسمن یا ماه یا روی
غزل ۶۳۱ - وقت آن آمد که خوش باشد کنار سبزه جوی

پشتیبانی و تبلیغ
آب و هوا
دسترسی سریع
انتشار و اشتراک